Ιστορικές αναφορές του Ευπαλίου

Εὐπάλιον

Στράβωνος, Γεωγραφικά, 427 C.

«….ᾑ δ’ Ἂμφισσα ἐπί τοῑς ἄκροις ἳδρυται τοῡ Κρισαίου πεδίου, κατέσπασαν δ’ αὐτήν οἱ Ἀμφιτρύονες, καθάπερ εἰρήκαμεν, και Οἰάνθεια δε καί Εὐπάλιον Λοκκρῶν εἰσὶν….»

Στράβωνος, Γεωγραφικά, 450

«….καί δή και διηρῆσθαι συνέβαινε δίχα την Αἰτωλίαν, και την μέν ἀρχαίαν λέγεσθαι την δ’ ἐπίκτητον ἀρχαίαν μέν την  ἀπό του Ἀχελώου μέχρι Καλυδῶνος παραλίαν ἐπί πολύ και τῆς μεσογαίας ἀνήκουσαν εὐκάρπου και πεδιάδος, ᾗ ἐστί και Στράτος και Τριχώνιον ἀρίστην ἒχον γῆν. Ἐπίκτητον δε τήν τοῑς Λοκροῑς συνάπτουσαν ὡς και λυπροτέραν, μέχρι τῆς Οἰταίας και τῶν Ἀθαμάνων.»